Údržba, servis a revízie TBZ

Na základe zmluvy so zákazníkom a v súlade s legislatívou, normami a/alebo pokynmi výrobcu vykonávame na technických zariadeniach budov pravidelnú údržbu, servisné a odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie:

  • Bežná a pravidelná prevádzková kontrola, vrátane prediktívnej údržby
  • Obsluha zariadení a doplňovanie prevádzkových médií
  • Kontrola a evidencia spotreby energií, kontrola nad hospodárnou prevádzkou budovy
  • Vyhodnocovanie a nastavovanie pracovných parametrov technológií za účelom optimalizácie prevádzkových nákladov
  • Odborné merania technických veličín súvisiacich s prevádzkou budov a zariadení, ako sú napríklad termovízne merania, merania kvality elektrickej siete, monitorovanie vnútorného prostredia budov
  • Servisné prehliadky, odborné prehliadky a skúšky, revízie
  • Technologické posudky a zhodnotenie stavu budovy po technickej stránke (analýza možných krízových situácií a návrh ich riešenia, odporúčania k systémovým riešeniam prevádzky)
  • Dodávky nových technológií a TZB celkov

Tieto činnosti zabezpečujeme ako vlastnými odbornými pracovníkmi, tak aj externe – subdodávateľmi, a to v rámci celej Slovenskej republiky.

Naše efektívne nastavené interné procesy a dlhodobé dodávateľské vzťahy nám umožňujú šetriť a optimalizovať vaše náklady.

 

Kontaktný formulár