Náš systém

CAFM – Systém pre zadávanie Vašich požiadaviek

Naša zodpovednosť je zaistiť plynulú a bezporuchovú prevádzku Vášho objektu. Pravidelne kontrolujeme stav objektov a jeho vybavenia, ktoré súvisí s vykonávaním našich služieb, a snažíme sa preventívne zamedziť možným problémom. Pre plánovanie a zefektívnenie našich činností používame systém Alstanet.

Funkcie systému Alstanet:

HelpdeskZaznamenávanie požiadaviek a objednávokPodpora činností v prípade havárie
Informácie o technických zariadeniach v objektochPlánovanie pravidelných preventívnych činnostíPlánovanie revízií
Úložisko scanov revíznych správVedenie objednávok a faktúr dodávateľovSledovanie nákladov na správu jednotlivých objektov

Centrálny dispečing – riešenie havárií

Pre svojich klientov zaisťujeme Centrálny dispečing 24/7/365 – Helpdesk. Držíme nepretržitú pohotovosť a sme pripravení kedykoľvek rýchlo zasiahnuť a zamedziť prípadne obmedziť rozsah už vzniknutých škôd na minimum a obnoviť základnú funkčnosť komponentu.

Pracovníci Helpdesku sú školení tak, aby boli schopní správne stanoviť prioritu jednotlivých požiadaviek podľa dôležitosti, náročnosti a časovej následnosti.

Každá požiadavka zákazníka je v systéme Alstanet zaznamenaná so všetkými údajmi a detailmi nutnými pre správne vybavenie požiadavky v požadovanom termíne vr. statusu (v akej fáze spracovania sa daná požiadavka nachádza).